strona główna
Menu

DSM Przedsi─?biorstwo Us??ug
Komunalnych Sp. z o.o.

41-300 D─?browa Górnicza
ul. Korczaka 13A

tel./fax. +48 (32) 268-29-45
email: biuro@dsmpuk.pl


Oferta

1. Utrzymanie czystosci w budynkach

- mycie korytarzy, klatek schodowych, parapetów, drzwi wej??ciowych
- mycie okien i lamperii
- usuwanie wody i nieczysto??ci po awariach wod.-kan, c.o.
- bie??─?ce  sprz─?tanie korytarzy, klatek schodowych
- dba??o??─? o estetyk─? tablic og??oszeniowych


2. Sprz─?tanie pomieszcze?? biurowych

- mycie pod??óg, elementów wyposa??enia
- mycie okien
- odkurzanie
- opró??nianie koszy na ??mieci


3. Utrzymanie czysto??ci wok???? budynk??w

- bie??─?ce sprz─?tanie dróg i chodników osiedlowych
- zamiatanie dróg i chodników osiedlowych
- opró??nianie koszy na ??mieci
- okopywanie kraw─???ników
- usuwanie chwastów z chodników


4. Utrzymanie teren??w zielonych

- piel─?gnacja drzew i krzewów
- koszenie trawy
- grabienie li??ci
- utrzymanie trawników w czysto??ci
- nasadzanie krzewów
- opró??nianie koszy na ??mieci w parkach


5. Oczyszczanie dr??g i chodnik??w

- od??nie??anie r─?czne i przy u??yciu specjalistycznego sprz─?tu
- posypywanie dróg i chodników materia??em szorstkim
- zamiatanie dróg, chodników i alejek